Yhdistyksen säännöt

Oulun puutarhayhdistyksen säännöt

1 §

Yhdistyksen nimi on Oulun Puutarhayhdistys r.y. ja kotipaikkana Oulun kaupunki. Toiminta-alue on Oulu lähiseutuineen. Yhdistys kuuluu jäsenenä Puutarhaliittoon.

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on toiminta-alueellaan edistää puutarhaviljelyä järjestämällä esitelmätilaisuuksia, keskustelukokouksia, kursseja, retkeilyä, näyttelyjä ja kilpailuja sekä muita vastaavanlaisia tilaisuuksia, jotka kehittävät tämän ammatin harjoittajien ja harrastajien ammatti- ja sivistystasoa.

3 §

Yhdistyksen jäseneksi pääsee jäsenmaksun suoritettuaan henkilö, joka haluaa edistää yhdistyksen tarkoitusperiä ja jonka yhdistyksen johtokunta jäseneksi hyväksyy.

4 §

Jäsenet suorittavat yhdistykselle jäsenmaksun, jonka suuruus määrätään vuosikokouksessa.

Ainaisjäsenmaksu määräytyy ikävuosien mukaan 20-5 kertaisen vuosimaksun suuruiseksi, siten että 30-vuotias ja sitä nuorempi suorittaa vuosimaksun 20-kertaisena, 31-vuotias 19,5-, 32-vuotias 19-kertaisena, kertoimen pienetessä 0,5:llä vuotta kohti ollen se esim. 40-vuotiaalla 15-, 50-vuotiaalla 10- ja 60-vuotiaalla ja sitä vanhemmalla 5-kertainen

Kunniajäsenekseen yhdistys voi vuosikokouksessa tekemällään päätöksellä kutsua toimintaansa ansiokkaasti edistäneitä henkilöitä.

Yhdistyksen kokouksissa on kaikilla jäsenillä äänioikeus.

5 §

Yhdistyksen asioita ja omaisuutta hoitaa johtokunta, johon kuuluu vuosikokouksen vuosittain valitsema puheenjohtaja sekä kuusi (6) jäsentä. Jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja heistä puolet eroaa vuosittain, ensi kerralla arvan kautta, sitten vuoron mukaan. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja varainhoitajan.

Johtokunnan velvollisuutena on:

 1. valvoa sääntöjen ja päätösten noudattamista sekä edustaa yhdistystä,
 2. valvoa raha-asioita, talouden ja omaisuuden hoitoa, josta se kokonaisuudessaan on vastuussa yhdistykselle,
 3. valmistella yhdistyksen kokouksissa esiteltäviä asioita,
 4. panna vireille uusia, tarpeellisia aloitteita, toimittaa vuosikokouksen vuosi- ja tilikertomus kuluneelta toimintavuodelta sekä
 5. hyväksyä uudet jäsenet

Johtokunta kokoontuu tarpeen mukaan ja on päätösvaltainen neljän (4) jäsenen läsnä ollessa.

Johtokunta voi erottaa jäsenen, joka on toiminut vastoin yhdistyksen tarkoitusperiä.

Jäsenen, joka kaksi kehoitusta saatuaan on laiminlyönyt jäsenmaksun suorituksen, katsoo johtokunta eronneeksi.

Johtokunnan päätöksiin tyytymätön saa hakea niihin muutosta yhdistyksen kokouksessa toimittamalla johtokunnalle valituskirjelmänsä 2 viikon kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan.

6 §

Puheenjohtajan tehtävä ovat:

 1. kutsua tarvittaessa johtokunta kokoon,
 2. toimia johtokunnan ja yhdistyksen kokousten puheenjohtajana,
 3. huolehtia yleensä ensi sijassa yhdistyksen menetyksellisestä toiminnasta ja valvoa sääntöjen tarkkaa noudattamista.

Puheenjohtajan ollessa estyneenä hoitaa varapuheenjohtaja hänen tehtäviään.

Ellei puheenjohtaja eikä varapuheenjohtaja saavu johtokunnan koolle kutsumaan kokoukseen, valitaan läsnä olevista siksi kerraksi kokoukselle puheenjohtaja, sihteerin poissaollessa valitaan pöytäkirjan tekijä.

7 §

Sihteerin tehtäviin kuuluu:

 1. valmistaa kokousten pöytäkirjat ja muut asiakirjat,
 2. kirjoittaa tarvittavat pöytäkirjaotteet ja toimittaa ne asianomaisille,
 3. hoitaa yhdistyksen kirjeenvaihto,
 4. laatia vuosikertomus sekä
 5. hoitaa yhdistyksen arkistoa.

8 §

Varainhoitajan tulee:

 1. tallettaa yhdistyksen varat sekä hoitaa muu omaisuus, minkä hoidosta hän on lainmukaisesti vastuussa,
 2. periä jäsenmaksut ja hoitaa jäsenluettelo, jonka tarkistuksen suorittavat tilintarkastajat,
 3. suorittaa puheenjohtajan hyväksymät laskut sekä
 4. laatia vuosikokoukseen kalenterivuosittain päätetyt tilit, joihin liittyvät yksityiskohtaisen tulo- ja menotositteet.

Muiden kuin välttämättömien ja säännöllisten menojen suorittamisen tulee perustua johtokunnan asiasta tekemään päätökseen.

9 §

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa.

10 §

Yhdistyksen kokouksia pidetään tarpeen mukaan joko ennakolta sovitulla tai johtokunnan määräämällä ajalla. Kokouksista on ilmoitettava vähintään kolme (3) päivää ennen kokouksen pitoa.

kokouskutsut toimitetaan jäsenille vuosikokouksen tekemän päätöksen mukaisesti joko kirjeellisesti tai sanomalehti-ilmoituksella.

Kokous on päätösvaltainen jos siitä on säännöissä määrätyllä tavalla ilmoitettu.

Johtokunnan velvollisuus on kutsua yhdistys kokoon, jos vähintään kymmenesosa (1/10) seuran jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää

11 §

Vuosikokous pidetään vuosittain ennen helmikuun 1 päivää ja käsitellään silloin seuraavat asiat:

 1. todetaan kokouksen laillisuus,
 2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa,
 3. luetaan vuosikertomus,
 4. esitetään vuositilit ja tilintarkastajien lausunto sekä päätetään johtokunnan ja varainhoitajan vastuuvapaudesta,
 5. käsitellään johtokunnan uutta toimintavuotta varten laatima toimintaohjelma ja talousarvio,
 6. valitaan puheenjohtaja, johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle sekä kaksi tilintarkastajaa, kaksi varatilintarkastajaa ja tarvittavat toimikunnat,
 7. valitaan valtuutetut Puutarhaliiton edustajistoon liiton sääntöjen mukaisesti kuitenkin enintään 3 valtuutettua. valtuutettujen toimikausi kestää kaksi (2) vuotta, ja on heidän nimensä ilmoitettava ennen helmikuun 1 päivää.
 8. määrätään jäsenmaksun suuruus,
 9. päätetään yhdistyksen kokoontumistavasta näitten sääntöjen 10 §:n edellyttämissä rajoissa ja tiedonantojen toimittamisesta jäsenille,
 10. keskustellaan ja päätetään muista yhdistyksen toimintaa koskevista asioista.

12 §

Kokouksissa ratkaistaan asiat avoimessa äänestyksessä yksinkertaisella äänten enemmistöllä, paitsi §§:ssä 14 ja 15 mainituissa tapauksissa.

Vaalit toimitetaan lippuäänestyksenä, jos joku kokouksen osanottajista niin vaatii.

Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, mutta lippuäänestyksessä ratkaisee arpa.

13 §

Yhdistyksen tulee lähettää Puutarhaliiton johtokunnalle ennen helmikuun 15 päivää jäljennös vuosikertomuksesta ja tilinpäätöksestä sekä alkaneen vuoden vuosiveronsa edellisen vuoden jäsenmäärän mukaan.

14 §

Näitä sääntöjä voidaan vuosikokouksessa muuttaa, jos muutosehdotuksesta on kokousilmoituksessa mainittu ja ehdotusta kannattaa kolmeneljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä. Muutosehdotukset ja niiden perustelut on kirjallisesti esitettävä yhdistyksen johtokunnalle kuukautta ennen vuosikokousta.

15 §

Kysymys yhdistyksen purkamisesta voidaan ottaa käsiteltäväksi vain vuosikokouksessa. Jos purkamista kannattaa kolmeneljäsosaa (3/4) annetuista äänistä, on kuukauden kuluttua pidettävä uusi kokous, jossa asia lopullisesti ratkaistaan. Jos tässäkin kokouksessa kolmeneljäsosaa (3/4) annetuista äänistä kannattaa purkamista, on yhdistyksen toiminta lopullisesti päättynyt.

Jos yhdistys purkautuu, on sen omaisuus käytettävä viimeisen kokouksen päätöksen mukaan yhdistyksen toiminta-alueen puutarhaviljelyn edistämiseen.

Oikeusministeri on hyväksynyt nämä sääntöjen ja nimenkirjoittajain muutokset merkittäväksi yhdistysrekisteriin.

Helsingissä, oikeusministeriössä 20 p:nä huhtikuuta 1964.

Toimistopäällikkö Anneli Tuomola

Notaari Kaija Kajamaa