Oulun Puutarhayhdistys

Yhdistyksen säännöt

Oulun puutarhayhdistyksen säännöt

1 §
Yhdistyksen nimi on Oulun Puutarhayhdistys r.y. ja kotipaikkana Oulun kaupunki. Toiminta-alue on Oulu lähiseutuineen. Yhdistys kuuluu jäsenenä Puutarhaliittoon.

2 §
Yhdistyksen tarkoituksena on toiminta-alueellaan edistää puutarhaviljelyä järjestämällä esitelmätilaisuuksia,
keskustelukokouksia, kursseja, retkeilyä, näyttelyjä ja kilpailuja sekä muita vastaavanlaisia tilaisuuksia, jotka kehittävät tämän ammatin harjoittajien ja harrastajien tieto- ja taitotasoa. Yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.


Yhdistyksen jäseneksi pääsee jäsenmaksun suoritettuaan henkilö, joka haluaa edistää yhdistyksen tarkoitusperiä ja jonka yhdistyksen hallitus jäseneksi hyväksyy.

4 §
Jäsenet suorittavat yhdistykselle jäsenmaksun, jonka suuruus määrätään vuosikokouksessa.
Kunniajäsenekseen yhdistys voi vuosikokouksessa tekemällään päätöksellä kutsua toimintaansa ansiokkaasti edistäneitä henkilöitä. Yhdistyksen kokouksissa on kaikilla jäsenillä äänioikeus.

5 §
Yhdistyksen asioita ja omaisuutta hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksen vuosittain valitsema puheenjohtaja sekä kuusi – kahdeksan (6-8) jäsentä. Jäsenet valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan siten, että puolet hallituksen jäsenistä on erovuorossa vuosittain.Erovuoroiset jäsenet voidaan valita uudelleen. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja varainhoitajan ja valtuutetut Puutarhaliiton edustajistoon liiton sääntöjen mukaisesti kuitenkin enintään kolme (3) valtuutettua. 

Hallituksen velvollisuutena on:
1.valvoa sääntöjen ja päätösten noudattamista sekä edustaa yhdistystä,
2.valvoa raha-asioita, talouden ja omaisuuden hoitoa, josta se kokonaisuudessaan on vastuussayhdistykselle,
3.valmistella yhdistyksen kokouksissa esiteltäviä asioita,
4.panna vireille uusia, tarpeellisia aloitteita, toimittaa vuosikokouksen vuosi- ja tilikertomus kuluneelta toimintavuodelta
sekä
5.hyväksyä uudet jäsenet
Hallitus kokoontuu tarpeen mukaan ja on päätösvaltainen neljän (4) jäsenen läsnä ollessa. Hallitus voi erottaa jäsenen, joka on toiminut vastoin yhdistyksen tarkoitusperiä. Jäsenen, joka on laiminlyönyt erääntyneen jäsenmaksun suorituksen kolmen (3) kuukauden ajan, katsoo hallitus eronneeksi.


Puheenjohtajan tehtävä ovat:
1.kutsua tarvittaessa hallitus kokoon,
2.toimia hallituksen ja yhdistyksen kokousten puheenjohtajana,
3.huolehtia yleensä ensi sijassa yhdistyksen menetyksellisestä toiminnasta ja valvoa sääntöjen tarkkaa noudattamista.   

Puheenjohtajan ollessa estyneenä hoitaa varapuheenjohtaja hänen tehtäviään. Ellei puheenjohtaja eikä varapuheenjohtaja saavu hallituksen koolle kutsumaan kokoukseen, valitaan läsnä olevista siksi kerraksi kokoukselle puheenjohtaja, sihteerin poissaollessa valitaan pöytäkirjan tekijä.


Sihteerin tehtäviin kuuluu:
1.valmistaa kokousten pöytäkirjat ja muut asiakirjat,
2.kirjoittaa tarvittavat pöytäkirjaotteet ja toimittaa ne asianomaisille,
3.hoitaa yhdistyksen kirjeenvaihto,
4.laatia vuosikertomus sekä
5.hoitaa yhdistyksen arkistoa.


Varainhoitajan tulee:
1.tallettaa yhdistyksen varat sekä hoitaa muu omaisuus, minkä hoidosta hän on lainmukaisesti vastuussa,
2.periä jäsenmaksut ja hoitaa jäsenluettelo, jonka tarkistuksen suorittavat tilintarkastajat,
3.suorittaa puheenjohtajan hyväksymät laskut sekä
4.laatia vuosikokoukseen kalenterivuosittain päätetyt tilit, joihin liittyvät yksityiskohtaisen tulo- ja menotositteet. Muiden kuin välttämättömien ja säännöllisten menojen suorittamisen tulee perustua hallituksen asiasta tekemään päätökseen.

9 §
Yhdistyksen nimen kirjoittavat yhdistyksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai varainhoitaja, kaksi (2) yhdessä.

10 §
Yhdistyksen kokouksia pidetään tarpeen mukaan joko ennakolta sovitulla tai hallituksen määräämällä ajalla. Kokouksista on ilmoitettava vähintään kolme (3) päivää ennen kokouksen pitoa. Kokouskutsu toimitetaan jäsenille sähköpostitse. Kokous on päätösvaltainen, jos siitä on säännöissä määrätyllä tavalla ilmoitettu.
Hallituksen velvollisuus on kutsua yhdistys kokoon, jos vähintään kymmenesosa (1/10) seuran jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää.

11 §
Vuosikokous pidetään vuosittain huhtikuun viimeiseen päivään mennessä ja käsitellään silloin seuraavat asiat:
1.todetaan kokouksen laillisuus,
2.valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa,
3.luetaan vuosikertomus,
4.esitetään vuositilit ja tilintarkastajien lausunto sekä päätetään hallituksen ja varainhoitajan vastuuvapaudesta,
5.käsitellään hallituksen uutta toimintavuotta varten laatima toimintaohjelma ja talousarvio,
6.valitaan puheenjohtaja, hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle sekä kaksi tilintarkastajaa, kaksi varatilintarkastajaa ja tarvittavat toimikunnat,
7.määrätään jäsenmaksun suuruus,
8.päätetään yhdistyksen kokoontumistavasta näitten sääntöjen 10 §:n edellyttämissä rajoissa ja tiedonantojen toimittamisesta jäsenille,
9.keskustellaan ja päätetään muista yhdistyksen toimintaa koskevista asioista.

12§
Kokouksissa ratkaistaan asiat avoimessa äänestyksessä yksinkertaisella äänten enemmistöllä, paitsi §§:ssä 13 ja 14 mainituissa tapauksissa. Vaalit toimitetaan lippuäänestyksenä, jos joku kokouksen osanottajista niin vaatii. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, mutta lippuäänestyksessä ratkaisee arpa.

13§
Näitä sääntöjä voidaan vuosikokouksessa muuttaa, jos muutosehdotuksesta on kokousilmoituksessa mainittu ja ehdotusta kannattaa kolmeneljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä. Muutosehdotukset ja niiden perustelut on kirjallisesti esitettävä yhdistyksen hallitukselle kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

14§
Kysymys yhdistyksen purkamisesta voidaan ottaa käsiteltäväksi vain vuosikokouksessa. Jos purkamista kannattaa kolmeneljäsosaa (3/4) annetuista äänistä, on kuukauden kuluttua pidettävä uusi kokous,
jossa asia lopullisesti ratkaistaan. Jos tässäkin kokouksessa kolmeneljäsosaa (3/4) annetuista äänistä kannattaa purkamista, on yhdistyksen toiminta lopullisesti päättynyt. Jos yhdistys purkautuu, on sen omaisuus käytettävä viimeisen kokouksen päätöksen mukaan yhdistyksen toiminta-alueen puutarhaviljelyn edistämiseen.

Voimassaolevat säännöt: 28.03.2022